Handelsbetingelser

De anførte listepriser er vejledende, ekskl. moms ab Dyrelund.
De på ordrebekræftelsen anførte priser er faste og bindende for begge parter.
Anføres “Pris senere”, er parterne gensidigt forpligtet under forudsætning af, at prisen er i overensstemmelse med en almindelig markedspris for tilsvarende frø.

En bestilling følges op med en ordrebekræftelse, der er bindende for køber, med mindre den bliver annulleret skriftligt inden 8 dage fra dateringen.
Sælger er forpligtet til levering under forudsætning af, at frøet bliver høstet i tilstrækkelig mængde og kvalitet.
Sælger er forpligtet til snarest muligt at informere køber, hvis der ikke kan leveres fuldt.
Erstatnings levering af andet frø kan ikke kræves/påbydes.

Forsendelse sker snarest muligt efter høst, eller i henhold til aftale, som anført på ordrebekræftelsen.

Køber overtager frøet ved indlevering til 1. fragtfører, og hermed også risiko og forsikringen.

Betaling er altid netto kontant ved faktura, med mindre andet er aftalt.
Overskrides betalingsfristen tillægges renter med 1,2 % pr. påbegyndt måned.

Sælger kan ikke gøres erstatningsansvarlig ud over faktura beløbet excl. moms.

Sælger garanterer for, at frøets oprindelse er i overensstemmelse med det på fakturaen anførte.

Sælger garanterer for, at de angivne kvalitets data er korrekte.

Sælger garanterer ikke for, at køber rent faktisk får frøet til at spire i marken.
Dertil er der for mange faktorer, som sælger ingen indflydelse har på.

Køber har pligt til at kontrollere frøet straks ved ankomsten, og såfremt det ikke er tilfredsstillende, straks at meddele sælger, hvad der er galt.

Hvis der under stratificeringen af frøet eller under fremspiringen er mistanke om, at frøet ikke reagerer normalt, har køber pligt til straks at meddele sælger dette.

Når frøet er fremspiret og står tilfredsstillende som 1/0 planter er reklamation over frø kvaliteten endelig fraskrevet.

Frø, der opbevares på Dyrelund for køber som dennes ejendom, henstår for købers regning og risiko.

I øvrigt gælder branchens almindelige handelsbetingelser og kutymer.